اخبار

23 اپریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان

در روز 23 اپریل روز حاکمیت ملی و روز کودک در ترکیه، هرساله مراسم عروسی و جشنواره های کودکان در سراسرکشور برگزار میشود. در این روز کودکان در پارلمان ترکیه مینشینند و کرسی میکنند و برای یک روزبصورت نمادین کشور را اداره میکنند.