صنایع ترکیه

بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ١۶٪ کل صنایع ترکیه را شامل می شود.
صنعت نساجی و پوشاک ترکیه، یکی از صنایع مهم به شمار می آید که حتی این کشور را به یکی از صادر کنندگان برتر جهان تبدیل کرده بطوریکه مقام اول پوشاک مردانه جهان را در اختیار دارد.
محصولات نساجی این کشور با استانداردهای اکولوژیکی بین المللی همخوانی دارد و استفاده از رنگهای سرطان زا در پارچه و پوشاک را ممنوع نموده است.